Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

Klagebehandling

Styret har den 11.2.2014 vedtatt retningslinjer ved klager i Etterstad Sør Borettslag. Bakgrunn for dette er at styret har savnet en felles praksis for klagebehandlig. Retningslinjene er akseptert av OBOS sentralt. Retningslinjer konkretiserer saksbehandlingsrutiner for § 7 i vedtektene - mislighold (7-1), salgspålegg (7-2) og fravikelse (7-3). a. Klager skal leveres til styret skriftlig. b. Styret skal så snart som mulig informere den påklagede om at det har kommet en klage på vedkommede, og anmode om kommentarer til det som blir påstått i klagen. Den / de som har sendt klagen informeres om at klagen er motttat, og at styret vil behandle saken så fort alle opplysninger foreligger. Viktig her at den som klager i dette stadiet av den sak har rett til å være anonym. Det bør referes til hva det klages på. c. Styret vurderer i styremøte om klagen er berettiget. Styrets behandling av klagesaker protokollføres på møtereferater. d. Hvis klagen ansees berettiget, så skal styret gi en skriftlig advarsel til den påklagede. Advarselen skal inneholde styrets vedtak, og informasjon om konsekvensene hvis forholdet ikke opphører. I motsatt fall avsluttes saken uten advarsel. I begge tilfeller skal både den påklagede og den som har sendt inn klagen informeres om styrets vedtak. d. I alvorlige tilfeller, som ansees som vesentlig mislighold, så kan det være aktuelt å gå direkte til salgspålegg og/eller fravikselse ved første klage. Eksempelvis hvor det er snakk om fare for beboere og/eller alvorlig skade i bygningsmassen. f. Ved gjentatte klager på samme beboer må styret vurdere om det foreligger et vesentlig mislighold. Det avgjørende i forhold til vurderingen av om det foreligger vesentlig mislighold er alvorlighetsgraden av klagen og tidsrommet mellom hendelsene. Dersom styret anser misligholdet som vesentlig vil det være aktuelt å gå til salgspålegg og/eller fravikelse. g. Dersom leiligheten er leid ut skal klage sendes til andelseier og til leietaker. Det er andelseieren som er ansvarlig for at leietarker opptrer i henhold til borettslagets bestemmelser. h. Skulle en sak resultere i en rettsak vil den som har klagd kunne bli innkalt som vitne.