Praktisk info for Borettslaget Etterstad Sør

 • Om borettslaget og kontaktinfo

  Borettslaget består av til sammen 300 leiligheter fordelt på 20 blokker (pluss vaktmesterbygning). De aller fleste leiligheter har 3 rom (264 stk). Det er en 2-romsleilighet, og 36 stk 1-roms leiligheter.

  Arkitektene som tegnet blokkene heter Dagfinn Morseth og Mads Wiel Gedde. Blokkene i Etterstad Sør Borettslag ble bygget i årene 1949-1950. Den første innflyttingen var i juni 1950, og siste i oktober 1951. Borettslaget ble formelt etablert i 1952. Borettslagets leiligheter var blant de første som OBOS bygde etter krigen. Borettslaget ligger i bydelen Gamle Oslo i Oslo kommune. Gåavstanden til Oslo S er 2,9 km.

  Borettslaget kjøpte tomten i 1986 fra Oslo kommune. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: 237 - 18. Forretningsfører er OBOS. Tomtearealet er 47 414 m2, gulvareal 23 328 m2 og netto bo/leieareal er 18 062 m2. Utnyttelsesgrad er 0,49. I tillegg kjøpte borettslaget et areal på ca 350 kvm for parkeringsformål i 2016.

  Blokkene fikk nye balkonger i 1995. Badene, med nye rør, ble totalrenovert i 1998. Man har også installert nytt elektrisk anlegg/opplegg, og oppgangene ble blitt pusset opp med nye postkasser i 2002. Nye tak ble bygget i 1998. Pipene på alle tak ble rehabilitert 2011-2012. Generalforsamling 2014 vedtok å rehabilitere uteområder. Dette ble gjennomført i årene 2015 og 2016.

  Vi har generalforsamling en gang per år (om våren), mens styret har månedlige møter.

  Kontaktinfo til styret og vaktmester

  Vi oppfordrer alle til å først lese gjennom alt innhold på praktisk info før dere kontakter styret. Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål benytt kontaktskjemaet og velg kategori i nedtrekksmeny for hva det gjelder så blir rette vedkommende varslet om din henvendelse.

  Styret består av:

  Evy-Aina Røe, styreleder, tlf 48134516

  Siri Olerud, nestleder, tlf 98603010

  Kenneth Hagren, styremedlem, tlf 91861292

  Roar Julian Kvassheim, styremedlem, tlf 91735300

  Inger Marie Selboe, styremedlem, tlf 90748084

  Varamedlemmer:

  Hans Petter Halvorsrud, Tanja Susann Ihlhaug og Therese Bergwitz-Larsen

  Vaktmester:

  Jan Langerud, tlf 41 36 28 11

  Valgkomiteen:

  Merete Aadnøy Eriksen, valgkomiteen, tlf 90659743

  Katja Ma Braseth

  Ingvill Hekne

  Øystein Sander

  Les mer
 • Husordensregler

  Generalforsamlingen vedtar husordensregler, og de ble sist justert i oktober 2020. Et godt naboskap kjennetegnes ved at man føler ansvar for hverandre og at alle bidrar til å lage et godt bomiljø. Vesentlige brudd kan føre til naboklager.

  § 1 Innledning

  Etterstad Sør Borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for.

  Et godt naboskap kjennetegnes ved at man føler ansvar for hverandre og at alle bidrar til å lage et godt bomiljø.

  I husordensreglene er det lagt vekt på trivsel og utfoldelse for den enkelte beboer, samtidig som hensynet til fellesskapet er søkt ivaretatt.

  Hensikten med husordensreglene er ikke å pålegge beboerne unødige forpliktelser, men derimot sikre ro, trivsel og trygghet, samt et godt naboskap.

  Andelseier plikter å følge husordensreglene, husleiekontrakten og vedtektene og er ansvarlig for at de overholdes av alle i husstanden og andre som gis adgang til boligen.

  Vesentlige brudd på husordensreglene er å anse som brudd på husleiekontrakten, og kan føre til oppsigelse.

  Som vesentlig brudd regnes blant annet adferd som fører til vesentlig ulempe eller sjenanse for andre.

  Eventuelle naboklager må leveres skriftlig til styret.

  Andelseierne er forpliktet til enhver tid å følge med på informasjon som sendes ut og legges ut på hjemmesiden. Hjemmesiden skal til enhver tid være oppdatert slik at andelseierne skal kunne finne relevant informasjon. Viktige informasjonskanaler er e-post/sms, og vi anmoder derfor om at beboerne gir oss tilgang til dette og oppdaterer dette ved endring.

  § 2 Bruk av leilighet og egen bod

  Leiligheten skal ikke brukes slik at det fører til sjenanse for andre. Det skal være ro mellom kl. 23:00 og kl. 07:00 alle dager. Hamring, boring, sang- og musikkøvelser og støyende aktiviteter er ikke tillatt etter kl. 21:00, eller på søndager/helligdager.

  Skal det arrangeres selskap i leiligheten som kan medføre støy skal naboene varsles i rimelig/god tid på forhånd. Dette gjelder også oppussing og lignende som medfører støy. Oppussing over lengre tid på kveld og helg må unngås.

  Det er ikke tillatt å montere utvendige installasjoner som parabol, varmepumpe og lignende uten samtykke fra styret.

  Det er ikke tillatt å montere mekanisk avtrekksvifte til blokkens ventilasjonsanlegg eller til friluft, da dette skaper ubalanse i ventilasjonsanlegget i vårt borettslag. Dette øker risikoen for matos og røyk inn til egen leilighet så vel som til naboen. Dette forbudet gjelder samtlige rom.

  WC og avløp må ikke benyttes slik at forstoppelse oppstår eller felles avløpsnett skades.

  Alle leiligheter skal ha montert vannsikringsventil for vaskemaskin og/eller oppvaskmaskin i rom uten sluk. Ved planlagt stenging av hovedkran til blokka må berørte naboer varsles i rimelig tid.

  Kast ikke mat til fuglene fra vinduer eller balkonger, det tiltrekker seg rotter og mus.

  Ved oppbevaring av mat/for i boder skal dette oppbevares i lufttette beholdere slik at skadedyr ikke tiltrekkes.

  Det er ikke tillatt med tørketrommel eller andre elektriske husholdningsapparater i egen bod. Det er kun tillatt med én fryser per andelseier i egen kjellerbod. Kostnader for å legge opp strøm til fryser bekostes av den enkelte andelseier.

   

  § 3 Bruk av balkong

  Lufting og tørking av tøy kan skje på balkonger så fremt det ikke henges høyere enn balkongkanten. Det er ikke tillatt å banke, riste eller lufte tøy utover balkongkanten.

  Ved balkongrengjøring og vanning av blomster må man passe på at det ikke blir vannsøl til naboen(e) under. Har man tak/markise over sin veranda må denne stå i en posisjon som ikke medfører at vannet renner inn på naboens veranda/blomsterkasse under.

  Blomsterkasser som ikke er fastmontert skal av sikkerhetshensyn henge på innsiden av balkongen.

  Det er tillatt å bruke elektrisk grill og gassgrill, men ikke kullgrill.

  Gulv som legges på verandaen skal ikke dekke til sluk. Sluket på verandaen skal hver høst rengjøres av den enkelte andelseier.

   

  § 4 Fellesrom og oppganger

  Sportsutstyr, klær, fottøy, søppel eller andre gjenstander skal ikke settes i oppgangen.

  Barnevogner i daglig bruk kan kun plasseres på anviste steder i felles trapperom/inngangsparti.

  Kjellerrom og oppganger skal holdes fritt for avfall og skal ikke benyttes som lagringsplass.

  Oppbevaring av mopeder, motorsykler, andre bensinmotorer, eksplosiver/gassbeholdere eller brannfarlige væsker er ikke tillatt på grunn av brann- og eksplosjonsfare.

  Søppelsjaktene i oppgangene skal ikke brukes.

  Utgangsdører, dører til kjellere og vaskeri skal holdes låst. Slipp ikke inn personer du ikke kjenner. Dette gjelder også selgere og reklameutleverere.

  Lyset i kjellerrom skal bare være på når det er behov for det.

  Navneskilt på ringetablåer og postkasser skal være enhetlige.

  Det er ikke tillatt å røyke i borettslagets oppganger, fellesrom og vaskeri.

   

  § 5 Fellesområder

  Borettslagets fellesområder skal holdes ryddig og fritt for avfall. Fellesområdene skal ikke brukes slik at det er til vesentlig sjenanse for andre eller kan medføre skade på omgivelsene.

  Uten generalforsamlingens samtykke er det ikke anledning til å innlemme deler av fellesarealene i eget område.

  Det er ikke tillatt å antenne eller sende opp fyrverkeri på borettslagets område.

   

  § 6 Kjøring og parkering

  På borettslagets område har fører av motorkjøretøy full vikeplikt for all annen ferdsel og all kjøring skal skje i tråd med den til enhver tid gjeldende skilting.

  Motorkjøretøy skal ikke gå på tomgang.

  Alle biler parkert på borettslaget område, i veiene, på parkeringsplasser og ladeplasser skal følge skilting og være registrert elektronisk.

  Styret registrerer fastboende biler, og biler som trenger parkering utover gjesteparkeringens lengste parkeringstid. Ved bytte av bil er det andelseiers ansvar å melde fra til styret. Borettslaget har begrensninger på antall biler pr. andelseier. Informasjon om antall biler pr. andelsleilighet vil alltid finnes oppdatert på hjemmesiden vår.

  Beboere registrerer sine gjesters biler, inntil 3 dager. Ved ytterligere behov kontaktes styret via kontaktskjema i god tid før situasjonen oppstår.

  Parkering uten elektronisk registrering i borettslagets system vil bli bøtelagt etter fastsatte satser.

  Borettslaget har flere nummererte plasser som andelseiere kan leie. Vi har også ladeplasser for el-biler man kan få tilgang på. Det henvises til hjemmesiden for gjeldende regler og priser på disse plassene. OBOS tar gebyr for å etablere leiekontrakt på faste plasser.

  Det er ikke tillatt å registrere parkering til personer som ikke er beboere eller reelle gjester.

  Campingvogner, båter, tilhengere, uregistrerte motorkjøretøyer, lastebiler, trailere og lignende kan, kun etter godkjenning av styret, plasseres på parkeringsplasser på borettslagets område i en kort periode.


  § 7 Søppel

  Alt søppel skal pakkes forsvarlig inn før det kastes. Beboere skal også sortere avfallet slik Oslo kommune bestemmer.

  Tekstiler, glass, metall og andre avfallstyper som kan resirkuleres, skal leveres til gjenvinning.

  Spesialavfall, slik som maling, ildsfarlige og aggressive væsker, enkelte typer batterier, lysstoffrør, sparepærer og lignende skal deponeres på en miljøstasjon.


  § 8 Dyrehold

  Det er tillatt å holde dyr. Styret skal kontaktes før anskaffelse, og dyreholdserklæring skal underskrives. Dyreholdserklæringen betraktes som en del av husleiekontrakten. Dersom en ønsker å holde mer enn en hund/katt må dette godkjennes av styret.

  Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:

  a) Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene for dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr.

  b) Eier av dyret skal straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på borettslagets område. Hunder skal holdes i bånd.

  c) Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for skade som dyret måtte påføre person eller eiendom.

  d) Kommer det inn skriftlige berettigede klager kan styret kreve dyret fjernet hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. En berettiget klage kan være at dyreholdet i vesentlig grad sjenerer naboer gjennom lukt, bråk eller på annen måte er til vesentlig ulempe, for eksempel på grunn av allergi, redsel eller angst. I tvilstilfeller avgjør styret, etter forhandlinger med partene, hvorvidt en klage er berettiget.

  Les mer
 • Vedtekter for Borettslaget Etterstad Sør

  Viktige lover og regler for borettslaget som er vedtatt på generalforsamling.  Vedtekter for Etterstad Sør borettslag org nr 950 151 315

  Vedtatt på ordinær generalforsamling den 26. april 2006.
  Siste endring vedtatt på ordinær generalforsamling den 10. mai 2021.


  § 1. Innledende bestemmelser


  1-1 Formål

  Etterstad Sør borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom(borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

  1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

  (1) Borettslagets har forretningskontor i Oslo kommune.

  (2) Borettslaget er tilknyttet OBOS som er forretningsfører.

   

  § 2. Andeler og andelseiere

   

  2-1 Andeler og andelseiere

   

  (1)      Andelene skal være på kroner 100,-

  (2)      Når ikke annet følger av vedtektene eller lov om borettslag, kan bare fysiske personer som er andelseiere i boligbyggelaget være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie eller ha eierandel i mer enn en andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan eie en andel sammen.

  (3)      Følgende juridiske personer som er andelseiere i boligbyggelaget, kan til sammen eie andel eller andeler som gir rett til minst èn bolig og opp til ti prosent av boligene i laget:

  1.    stat,

  2.    fylkeskommune,

  3.    kommune,

  4.    selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir leid og som blir leid og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune,

  5.    stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune,

  6.    selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

   

  (4)      I tillegg har juridiske personer som nevnt i borettslagslovens § 4 – 3 rett til å eie inntil 2 % av andelene.

  (5)      En kreditor kan eie èn eller flere andeler i opp til to år for å berge krav som er sikret med pant i andelen eller andelene.

  (6)      Juridiske personer og kreditorer kan bare erverve andel i borettslaget dersom de eier andel i boligbyggelaget som det ikke er knyttet bolig til fra før.

  (7)      En andelseier skal ved forespørsel få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

   

  2-2 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier

   

  (1)      En andelseier har rett til å overdra sin andel.

  (2)      Ved et hvert eierskifte må erververen godkjennes av styret for å få rett til å bruke boligen.

  (3)      Styret kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med kap 2 i disse vedtektene.

  (4)      Nekter styret å godkjenne erververen som bruker, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

  (5)      Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

  (6)      Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med èn eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader frem til ny andelseier er godkjent, eller til det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

   

  § 3. Forkjøpsrett

   

  3-1 Forkjøpsberettigede

   

  (1)      Dersom en andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget – utpekt av OBOS – forkjøpsrett.

  (2)      Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg, utpeker OBOS hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.

  3-2 Interne forkjøpsberettigede


  (1)      Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran.

  (2)      Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. Overføring av andel etter at andelseier har benyttet forkjøpsrett til en ny andel, utløser forkjøpsrett selv om andelen overføres til noen som faller inn under persongruppen omhandlet i vedtektenes punkt 3-4, jf. lov om borettslag § 4-12.

   

  Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende dersom andelen overføres:

  ·       på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller

  ·       ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i minst 2 år, eller de har, har hatt eller venter barn sammen

   

  3-3 Behandlingsregler og frister

   

  (1)      Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i 3-1 får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i pkt 3-3(2), jf borettslagslovens § 4-15 første ledd.

  (2)      Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til borettslaget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.

  (3)      Ved forhåndsvarsel har borettslaget rett til å kreve et vederlag på opp til 5 x Rettsgebyret. Blir forkjøpsretten gjort gjeldende, betales vederlaget tilbake.

  (4)      Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets nettsider eller på annen lignende måte.

  (5)      Borettslagets krav om å gjøre forkjøpsretten gjeldende på vegne av forkjøpsberettigede skal settes frem skriftlig for avhenderen og erververen av andelen,eller for eiendomsmegler eller eventuelt fullmektig som har hatt ansvaret for salget.

   

  3-4 Rettsovergang til nærstående

   

  Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren, til person som har leid boligen i kraft av å være arbeidstaker hos andelseier eller til person som har leid den bolig andelen nå er knyttet til av borettslaget. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.

   

  § 4. Borett og overlating av bruk

   

  4-1 Boretten

   

  (1)      Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

  (2)      Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

  (3)      Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.

  (4)      Generalforsamlingen kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

   

  4-2 Overlating av bruk

   

  (1)      Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre. Med styrets godkjenning kan andelseieren overlate bruken av hele boligen dersom:

  ·       andelseieren selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr. 3 har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseier kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år,

  ·       andelseieren er en juridisk person,

  ·       andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner,

  ·       et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen,

  ·       det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapsloven.

   

  Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

   

  (2)      Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet frem til borettslaget, skal brukeren regnes som godkjent.

  (3)      Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året uten godkjenning.

  (4)      Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som overlating av bruk hvis èn eller flere av sameierne ikke bor i boligen.

  (5)      Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

  (6)      Borettslaget kan kreve kostnader forbundet med behandlingen og eventuell oppfølging av en søknad om overlating av bruk dekket av andelseier, se pkt. 6-1 (3).

   

  4-3 Bygningsmessige arbeider

   

  (1)      En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

  (2)      Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser, er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør – herunder oppsetting av private radio- og TV-antenner, markiser mv. - er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke.

  (3)      Andelseier kan ikke bygge om sin leilighet hvis dette medfører nedtaking av original bærevegg uten å ha søkt og fått godkjenning fra styret og Plan- og bygningsetaten før prosess starter.

   

  Andelseier kan ikke bygge om sin leilighet på en slik måte at det er behov for å endre ventilasjon og ventilasjonssystem. Dette gjelder for endringer av innvendige ventilasjonskanaler kjøkken/bad/wc, men også innbygging av ventiler på yttervegg. Ombygging kan heller ikke gjøres på en slik måte at for eksempel kjøkken ikke har avtrekk. Kullfiltervifte er ikke tilstrekkelig. Ref TEK 17.

  (4)      Andelseiere skal ved bytte av vinduer anskaffe vinduer med luftespalte for å sikre tilstrekkelig tilførsel av luft, disse luftespaltene skal være åpne året rundt. Vinduene skal følge vedtatte standarder som er beskrevet på nettsiden vår.

   

  Dører på bad/wc skal ha luftespalte som beskrevet på nettsiden vår.

  (5)      Peisovn/ildsted - søknadsplikt: Andelseier skal søke FØR prosessen igangsettes. Det må søkes både ved bytte, nyinnsettelse og fjerning av ildsted. Søknaden skal inneholde beskrivelse av hva som er tenkt gjort, ved bytte/nyinnsettelse må type installasjon du skal ha med merkenavn og nr oppgis, samt når det skal gjøres. Borettslaget skal til enhver tid ha en avtale med et firma som kan utføre arbeid med og bytte/fjerne ildsted for andelseiers regning. Om andelseier velger å benytte et annet firma, skal borettslagets valgte firma utføre en sluttkontroll for andelseiers regning.

   

  Etter utført arbeid skal firma/fagpersonen utforme en beskrivelse av hva som er gjort. Denne rapporten skal oversendes styret.

   

  Om det blir avdekket at denne prosessen ikke er fulgt ved bytte/fjerning av peisovn/ildsted, og det krever istandsetting av pipeløp/skorstein vil den enkelte andelseier bli økonomisk ansvarlig for utbedringen. Borettslaget vil uavhengig av hvilken andelseier som ikke har fulgt prosedyren ansvarliggjøre nåværende andelseier.

  (6)      Innvendig mur på skorsteinsløp skal ikke tildekkes med ulovlig materiale. Dette er det ikke adgang til jf. forskrift om brannforebygging. Andelseier kan av borettslaget bli pålagt å fjerne slik tildekking med krav om frist for utbedring. Det er heller ikke anledning å fjerne puss slik at teglsteinen blir synlig på skorsteinsløpet. Hva som er tillatt og ikke finner du på vår nettside.

  (7)      En andelseier kan med styrets godkjenning male innvendig på veranda. Gjeldene vedtatte fargekode skal følges, samt blokkens vedtatte farge på gelender. Teglsteinsvegg skal IKKE males, da dette er fasade.

   

  § 5. Vedlikehold

   

  5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

   

  (1)      Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

  (2)      Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjon og utskiftning av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

  (3)      Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på veranda, balkong og lignende.

  (4)      Andelseier i leilighet hvor det er bygd tak over balkong er ansvarlig for nødvendig vedlikehold og utskifting av dette.

  (5)      Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

  (6)      Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om innsekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

  (7)      Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.

  (8)      Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

  (9)      Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i boligen, selv om det skulle vært utført av den forrige andelseieren.

   

  5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt

   

  (1)      Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Vedlikeholdsplikten omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.

  (2)      Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.

  (3)      Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskiftning av termoruter, og ytterdører til boligen og reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk og rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

  (4)      Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

   

  5-3 Utbedringsansvar og erstatning

   

  (1)      Fører en andelseiers mislighold til skade på borettslagets eiendom eller på annen andelseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører boligen til, skal skaden utbedres av borettslaget.

  2)       Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte andelseier. Borettslaget hefter ikke for eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre.

  (3)      Borettslaget og skadelidte andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren misligholder sine plikter, jf borettslagslovens

  § 5-13 og § 5-15.

  (4)      Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

   

  § 6. Felleskostnader og pantesikkerhet

   

  6-1 Felleskostnader

   

  (1)      Den enkelte andelseier er ansvarlig for felleskostnadene etter en nøkkel fastsatt ved stiftelsen av borettslaget. Nøkkelen ligger fast og kan bare endres etter borettslagslovens § 5-19.

  (2)      Når særlige grunner taler for det, skal en kostnad likevel fordeles etter nytten for den enkelte bolig eller etter forbruk.

  (3)      Borettslagets kostnader til behandling og eventuell oppfølging av søknad om

  overlating av bruk betales av den andelseier som har søkt, se pkt. 4-2 (6).

   

  6-2 Betaling av felleskostnader

   

  (1)      Felleskostnadene forfaller til betaling den 1. i hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med èn måneds skriftlig varsel.

  (2)      For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

   

  6-3 Borettslagets pantesikkerhet

   

  For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har borettslaget en lovbestemt panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført.

   

  § 7. Mislighold, salgspålegg og fravikelse

   

  7-1 Mislighold

   

  Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

   

  7-2 Pålegg om salg

   

  (1)      Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan

  borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir borettslaget rett til å kreve andelen solgt.

  (2)      Borettslaget kan kreve andelen solgt dersom andelseier melder seg ut av boligbyggelaget.

   

  7-3 Fravikelse

   

  Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. Fravikelse kan tidligst kreves samtidig med pålegg om salg.

   

  § 8. Styret og dets vedtak

   

  8-1 Styret

   

  (1)      Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2-4 andre medlemmer med inntil 3 varamedlemmer.

  (2)      Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

  (3)      Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret skal velge nestleder blant sine medlemmer.

   

  8-2 Styrets oppgaver

   

  (1)      Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

  (2)      Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

  (3)      Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

   

  8-3 Styrets vedtak

   

  (1)      Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

  (2)      Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall fatte vedtak om:

  1.    ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i borettslaget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,

  2.    å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,

  3.    salg eller kjøp av fast eiendom, eller av andelsbolig i borettslaget

  4.    å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,

  5.    andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,

  6.    andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for borettslaget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.

   

  8-4 Representasjon og fullmakt

   

  Styrets leder og ett styremedlem representerer i fellesskap borettslaget utad og tegner dets navn.

   

  § 9. Generalforsamlingen

   

  9-1 Myndighet

   

  Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget.

   

  9-2 Tidspunkt for generalforsamling

   

  (1)      Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

  (2)      Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

   

  9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling

   

  (1)      Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

  (2)      Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.

  (3)      I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt disse skriftlig innen fristen i 1.ledd.

   

  9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

   

  ·       Godkjenning av årsberetning fra styret

  ·       Godkjenning av årsregnskap

  ·       Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

  ·       Eventuelt valg av revisor

  ·       Fastsetting av godtgjørelse til styret

  ·       Andre saker som er nevnt i innkallingen

   

  9-5 Møterett

   

  Alle andelseiere har rett til å møte på generalforsamlingen med forslags, - tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand og eventuelle leiere har rett til å være til stede og til å uttale seg.

   

  9-6 Møteledelse og protokoll

   

  Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

   

  9-7 Stemmerett og fullmakt

   

  Hver andel gir rett til èn stemme på generalforsamlingen. Andelseier som eier mer enn èn andel har likevel bare èn stemme. For en andel med flere eiere kan det bare avgis èn stemme. Andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn èn andelseier.

   

  9-8 Vedtak på generalforsamlingen

   

  (1)      Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

  (2)      Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle

  beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer, skal regnes som valgt.

  (3)      Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

   

  § 10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

   

  10-1 Inhabilitet

   

  (1)      Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.

  (2)      Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til borettslaget. Det samme gjelder avstemning om salgspålegg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

   

  10-2 Taushetsplikt

   

  Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i borettslaget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

   

  10-3 Mindretallsvern

   

  Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andelseiere eller borettslaget.

   

  § 11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

   

  11-1 Vedtektsendringer

  (1)      Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

  (2)      Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra OBOS, jf borettslagslovens § 7-12:

  ·       vilkår for å være andelseier i borettslaget

  ·       bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget

  ·       denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer

   

  11-2 Forholdet til borettslovene

   

  For så vidt ikke annet følger av vedtektene, gjelder reglene i lov om borettslag av

  06.06.2003 nr 39, jf lov om boligbyggelag av samme dato.

  Les mer
 • Generalforsamlingen i Etterstad Sør Borettslag

  Generalforsamlingen (årsmøtet) er øverste myndighet i borettslaget, og skal i henhold til vedtektene avholdes innen utgangen av juni hvert år. Du finner siste års innkallinger og protokoller nedenfor.

  Les mer
 • Parkering og parkeringspraksis

  OBS! Nytt parkeringsselskap fra 16. juni 2021. Alle henvendelser og teknisk hjelp til den nye løsningen skal rettes til VestPark: post@vestpark.no


  Parkering på borettslagets område er tillatt, så lenge kjøretøyet er innregistrert elektronisk hos VestPark, i deres løsning VestPark UNUM. Dette gjelder både gjesteparkering, egne eide kjøretøy og for leasing/firmabil og andre særskilte behov som er godkjent. Vær oppmerksom på at 64 av plassene på vårt område er reserverte og nummererte utleieplasser, og 12 er ladeplasser. Disse kan du ikke parkere fritt på og kravet om elektronisk registrering gjelder også på disse plassene. Begrensning på 2 biler per husstand. Det kan være to egne eide kjøretøy, et eid kjøretøy og en firmabil eller ingen egne kjøretøy og kun tilgang til gjesteparkering.


  Egne eide kjøretøy

  Eier du kjøretøyet og bilen er registrert hos Statens vegvesen med adresse i borettslaget administrerer du dette selv i din personlige bruker i VestPark. Ved bytte av kjøretøy endrer du også dette selv, så lenge det fortsatt er en eid bil. Det er ikke tillatt å legge inn andre kjøretøy du ikke selv eier og som har adresse i borettslaget på eventuelle tildelte plasser i løsningen – gjør du dette, vil du bli bøtelagt da VestPark skanner og kontrollerer alle biler opp mot Statens Vegvesen. Dersom du får deg bil og kun har gjesteparkering i dag må du først kontakte VestPark for å få lagt til et kjøretøy på din bruker - reg. nr fyller du deretter inn selv.

  Leasing/firmabil og andre spesial behov

  Disse bilene har naturligvis ikke adresse i borettslaget, og må derfor registreres inn særskilt i en egen liste som administreres av VestPark. Ved endringer av leasing/firmabil/spesial behov må du selv kontakte VestPark på mail post@vestpark.no. Spesial behov kan det f.eks være at du har leid en bil over en lengre periode.

  Gjesteparkering

  Når du har fått bruker til VestPark får alle tilgang til gjesteparkeringsmodulen. Her kan du legge inn dine favorittkjøretøy (f.eks pappa, søster, venn, kjæreste osv), men du kan maks ha 2 aktive parkeringer på samme tid. Du starter og stopper selv parkering når en gjest kommer og drar. Hvert kjøretøy (reg.nr) har en tidsbank på 120 timer pr. mnd. Ved behov for å øke denne, kan dette gis på inntil 3 dager fra VestPark. Slike forespørsler sendes på mail post@vestpark.no

  Beboer må registrere sin gjest senest 20 minutter etter parkering.

  Jeg trenger bruker til VestPark UNUM

  VestPark har nå lansert en egen app for enkel administrasjon av dine biler og gjesteparkering. Appen finnes både til iPhone og Android. Dersom du ikke ønsker bruke app kan du som tidligere bruke nettløsningen deres.

  Du må ha en brukerkonto til løsningen (kun en per leilighet). Trenger du bruker, fyll ut dette skjemaet: https://forms.gle/ttZ55otMao2V1bCBA

  Generelle regler for parkering

  Inn -og utlasting, parkering foran oppgangene

  Mange håndverkere og også noen besøkende og beboere parkerer direkte utenfor oppgangene. Dette er OK ved kortvarig inn- og utlasting (også flytting), men kjøretøy (inkludert ev. henger) skal flyttes til de oppmerkede parkeringsplassene etter det. Vi må ha disse veiene til blokkene adkomstfrie for eventuelle utrykningskjøretøyer. Bøtelegging skjer dersom bilen står uten synlig aktivitet i 20 min.

  Campingvogner, båter, tilhengere, uregistrerte motorkjøretøyer, lastebiler, trailere og lignende kan, kun etter godkjenning av VestPark, plasseres på parkeringsplasser på borettslagets område i en kort periode.

  Motorsykler skal parkeres på en av betongplatene med blått beslag som finnes på området, for å forhindre skader på asfalt og motorsykler. Ved parkering her trenger ikke kjennetegn å bli registrert.

  Parkering for ladbare biler: Se egen fane om elbil: https://etterstadsor.no/info_pages/2566

  Leie fast parkeringsplass

  Borettslaget har 64 reserverte parkeringsplasser til leie for borettslagets beboere, se vedlegg for hvor disse ligger. Disse skal kun brukes til parkering av bil. Plassen følger ikke ved kjøp av leilighet. Søknad om å få leie parkeringsplass sendes styret pr epost. Utleieplasser er merket med nummer og leier du plass skal du alltid parkere på denne og ikke oppta plass på vanlige oppmerkede plasser.

  Husk å si opp parkeringsplassen til OBOS når du flytter: post@obos.no

  Merk at reserverte parkeringsplasser betyr at man leier en fast plass hvor man kan parkere innregistrert bil. Det er ikke anledning å parkere andre kjøretøy som ikke er registrert elektronisk eller benytte den til lagring av diverse eiendeler. Fremleie av plassen er forbudt!

  Hver plass koster kr 224,- pr måned (fra 01.01.2021). I tillegg kommer det et etableringsgebyr fra OBOS. Etableringsgebyr og leie for plassen reguleres årlig. Betaling for parkeringsplassen skjer i forbindelse med felleskostnader, og disse faktureres direkte fra OBOS.

  Styret har en venteliste for p-plasser, så forespør oss gjerne om å komme på denne listen for det området du ønsker å ha en parkeringsplass.

  To garasjeplasser

  Borettslaget har også to garasjeplasser til utleie. Plassene fordeles etter ansiennitet. Leien er på kr 775,- per måned (fra 01.01.2020). Leien justeres årlig. Vi gjør oppmerksom på at disse plassene svært sjelden blir ledige og det er lang venteliste på disse to.

   

  Parkeringskontroll

  Borettslaget har avtale med VestPark.

   

  Klage på parkeringsbot?

  Vi i borettslaget må ha respekt for at vi har en avtale med VestPark om at de skal passe på vårt område. Det betyr at de har rett til å ilegge bøter om vilkårene for parkering ikke er oppfylt. Har en beboer ikke registrert sin gjest, innregistrert sitt eget eid kjøretøy eller fått godkjenning på leasing/firmabil/spesielt behov, finnes det ikke grunnlag for å klage på boten.

  Etter avtale med VestPark skal alle klager rettes direkte til VestPark her: https://vestp.parkerings.info/customer-web/vestpark/login?fbclid=IwAR2QyhrXz39R_BFu4ZSwvjuDdXp6qp5KxjhAzO8xHEDOP2v50RAOLaQ_ESo

  Du kan klage på boten innen 21 dager fra utstedelsesdato.

  Les mer
 • Elbiler i Etterstad Sør

  Vi har ladeplasser for elbiler og ladehybrider i Etterstad Sør!

  Pris for å få tilgang til elbiladerne er 100.- inkl. mva. pr. mnd. + beløp for strømmen som lades.

  Prisen inkluderer RFID-brikke som registrerer ankomst og avgang, og tilgang til en app som viser forbruk mm.

  Disse ladeplassene er forbeholdt rene el-biler og ikke hybrider grunnet ladekapasitet.

  Maksladetid er satt til 16 timer, men vis hensyn til andre elbilister og flytt gjerne bilen så snart den er ladet fult.

  Få tilgang til ladeplasser

  Du må være andelseier for å få tilgang til ladeplassene. Først må du ta kontakt med styret via kontaktskjema for å få nummer på din RFID-brikke. I bestillingsskjema velger du så "Jeg har allerede brikke" og legger inn dette brikkenummeret du har fått fra styret i bestillingsskjema som du finner her: https://www.movel.no/bestill-abonnement

  OBS! Husk at du også må registrere bilens registreringsnummer elektronisk hos VestPark. Les mer om dette her: https://etterstadsor.no/info_pages/1869

  Hybridbiler

  Vi har faste parkeringsplasser med ladetilgang for hybridbiler, som koster 340.- pr mnd.
  Det er totalt 8 plasser, og 2 er ledige pr. oktober 2021.

  Les mer
 • Oppussing av leiligheten

  Lurer du på om du kan rive en vegg, flytte kjøkkenet eller legge fliser i stuen?

  Noe av det viktigste å vite om er:

  • Du ikke kan flytte kjøkken til annet rom

  • Du kan ikke sette inn mekaniske vifter på bad/kjøkken

  • Du må ikke dekke til skorsteinens fire sider med ulovlig kledning. Du kan heller ikke spikre/borre , henge opp bilder/knagger eller sette møbler foran noen av skorsteinssidene. Dette gjelder alle 3- roms leiligheter, også de uten ildsted.

  Vedlagt ligger et dokument med hva du har lov til å gjøre, samt noen punkter som er viktig å huske på før du starter med oppussingen.

  Les mer
 • Anbefalte håndverkere

  Du står som andelseier fritt til å velge håndverker når du skal pusse opp eller gjøre utbedringer i din egen leilighet. Husk at det er viktig å bruke autoriserte håndverkere og pass alltid på å få papirer på utført arbeid.

  Borettslaget har en avtale med elektriker og gode erfaringer med andre firmaer vi deler her.

  Avtale med elektriker

  Borettslaget har inngått en avtale med Elektro-Sivert. Denne avtalen kan også våre beboere benytte seg av. Timepris for elektriker er 740,- eks mva (pris fra 2019). Elektro Sivert kan nås på telefon 23 34 45 56 eller e-post: firmapost@elektro-sivert.no. Oppgi at du bor i Etterstad Sør Borettslag.

  Rørlegger

  Vi har ingen forhandlet avtale med rørlegger, men borettslaget selv benytter fast Andenæs og kan anbefale disse dersom du har behov for rørlegger. Du når de på telefon 22 08 05 00 og mail firmapost@andenes.no

  Snekker
  Vi har ingen avtale med snekkerfirma, men kan anbefale den lokale snekkerbedriften Spikern Bygg AS som holder til Vålerenggata 43B.

  De påtar seg små og store oppdrag, alt fra totalrehabilitering til mindre innredningsarbeider. De har et fast samarbeide med elektriker, rørlegger, maler og blikkenslager og kan derfor utføre og ta ansvar for hele prosjekter som også involverer andre yrkesgrupper. På deres prosjekter og oppdrag setter de av en prosjektleder som tar seg av koordinering av andre yrkesgrupper og står for kontakten mot kunde.

  Det er få oppdrag som er like, de har derfor ingen fast prisliste på oppdrag. Mindre oppdrag på (typisk under 2 dager) utfører gjerne som regningsarbeider. På litt større oppdrag gjennomfører de gjerne befaring og utarbeider et konkret skriftlig pristilbud.

  Spikern Bygg AS har en timepris på kr. 650,00 (eks mva).

  Bil/transport har en dagspris på kr. 250,00 pr. dag (eks mva)

  Du booker enkelt tid elektronisk og får bekreftelse på mail på valgt tidspunkt: https://outlook.office365.com/owa/calendar/SpikernByggAS@spikernbygg.no/bookings/

  For å kontakte Spikern Bygg AS send epost til: jimmy.munkvold@spikernbygg.no eller ring 91747707.

  Les mer
 • Vedlikehold og ansvarsforhold

  Andelseieren har selv ansvar for vedlikehold innenfor leilighetens «fire vegger». Borettslaget har ansvar for vedlikehold av uteareal, fellesareal og bygninger.

  For de fleste av oss er kjøp av bolig den største investeringen vi gjør. Å ta vare på og vedlikeholde denne investeringen, er en viktig oppgave for alle andelseiere.

  Andelseieren har bl.a. følgende vedlikeholdsansvar:

  • Vannrør på bad og kjøkken, samt sluk på bad

  • Inventar og utstyr på bad og kjøkken

  • Kraner, servant og vannklosett på bad

  • Varmtvannsbereder

  • Tapet og gulvbelegg

  • Innvendige dører

  • Kontroll og vedlikehold av det elektriske anlegget i egen boenhet, hvilket innebærer alt som er tilkoblet hovedstrømledningen fra sikringsskapet og inn til leiligheten

  Varmtvannsbereder
  Varmtvannsberedere bør byttes etter 20 år. Så lenge varmtvannsberederen er forskriftsmessig installert, kan den stå både på / i tilknytning til kjøkken og bad.

  Vi henviser til borettslagets vedtekter for ytterligere informasjon:

  § 5. Vedlikehold

  § 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

  § 5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt

  § 5-3 Utbedringsansvar og erstatning

  Les mer
 • Brannvern og branninstruks

  Her finner du branninstruks for borettslaget, praktiske råd og veiledninger, samt oppfordringer fra Oslo kommune når det gjelder brann.

  Ifølge lov om brannvern er hver enkelt leilighetseier selv forpliktet til å sørge for at det er godkjent brannslukningsapparat og røykvarsler i leiligheten.

  Brannslukkingsapparat og røykvarsler i din leilighet skal følge leiligheten og må ikke fjernes ved flytting. Alle beboere fikk nye brannslukkingsapparater i mai 2014.

  Høsten 2015 fikk vi nytt brannvarslingsanlegg i vårt borettslag. Ny branninstruks gjelder fra september 2015.

  1. HOVEDREGEL: EN UTLØST ALARM ER ALLTID REELL.

  • Iverksett umiddelbart evakuering av deg selv og andre.

  • Gjør deg kjent med rømningsveier.

  2. HVIS BRANN OPPSTÅR

  • Hvis mulig, prøv å slukke.

  • Trykk på manuell brannmelder ved inngangspartiet i oppgangen hvis brannalarmen ikke er utløst.

  • Iverksett evakuering.

  • Ring brannvesenet - 110.

  • Samlingsplass foran inngangspartiet, men i god avstand fra blokken.

  3. HVIS BRANNALARMEN GÅR:

  • Lukk dører og vinduer.

  • Evakuer deg selv og andre.

  • Dersom det er tvil om det er falsk alarm - ring brannvesenet på 110.

  • Samlingsplass foran inngangspartiet, men i god avstand fra blokken.

  Alarmen kan tilbakestilles av beboer når det ikke er tvil om at det er falsk alarm. Beboer må da først sjekke hvilken alarm som er utløst på betjeningspanelet ved inngangen og bekrefte korrekt brannsensor som er utløst, samt med sikkerhet lokalisere korrekt brannsensor. Ring vakttelefon for veiledning hvis nødvendig - 07023.

  Utdypende informasjon:

  REDDE/EVAKUERE: Sørg for å varsle alle som oppholder seg i blokka. Hjelp hverandre ut til samlingsplassen foran inngangspartiet, i god avstand fra blokken.. Sjekk at alle har kommet seg ut.

  VARSLE: Varsle brannvesenet på 110 . Oppgi nøyaktig adresse. Dette bør du også lære dine barn. Avslutt ikke samtalen før du har fått beskjed om at du kan gjøre det. Brannvesenet er på vei allerede mens du snakker med dem.

  SLUKKE: Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slukke med tilgjengelig utstyr. Utsett ikke deg selv eller andre for stor fare. Husk at røyken er svært giftig.

  DØRER OG VINDUER: Om du uten fare for deg selv kan lukke vinduer og dører, gjør det. Lukk, men ikke lås inngangsdøren til din leilighet. Det er viktig at dører til rom hvor det brenner, holdes lukket for å hindre spredning.

  Ta imot og orienter brannvesenet om situasjonen når de kommer. Gi straks beskjed dersom noen mennesker ikke har klart å komme seg ut av huset. Gå ikke selv inn i huset for å redde eventuelle kjæledyr og personlige eiendeler. Dette overlates til brannvesenet.

  Les mer
 • Ildsted / fyring

  Mange av leilighetene i Etterstad Sør har ildsted som brukes aktivt i den kalde årstiden. Her er det viktig at det fyres riktig både for miljøet, riktig varme i egen leilighet men også for å unngå at røyk siger inn til naboer over ved feil fyring.

  Slik fyrer du riktig:

   

  1. Bygg bålet riktig.

  Plasser et par tørre vedkubber nederst og bygg noen etasjer med mindre kvist og opptenningsved. Legg to til tre opptenningbriketter øverst.

   

  2. Tenn fra toppen.

  Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, noe som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur.

   

  3. Sørg for nok luft

  La ventilene i vedovnen være helt åpne og sett gjerne ovnsdøra på gløtt de første 15 minuttene til det brenner godt. Ikke steng spjeldet så mye at flammen dør ut. Sørg for at det er nok friskluft i rommet, slik at ildstedet får “pusteluft”.

   

  NØKKELEN ER VARM PIPE OG VEDOVN

  • For å oppnå en god og riktig forbrenning, er du avhengig av at både pipen og vedovnen blir varm.

  • Nøkkelen er derfor å varme opp pipen og ovnen raskest mulig, ved å bygge bålet riktig, bruke tørr ved, tenne fra toppen og sørge for nok luft.

  • Trekken i en pipe oppstår på grunn av temperaturforskjeller, som genererer undertrykk i pipen. Varme røykgasser er lettere enn den kalde utelufta.

  • Hvor mye sot som legger seg på glasset er avhengig av ovnsmodell, fyringskompetanse og forholdet mellom pipe, vedovn og trekk.

  • Det vil kunne sette seg sot på glasset når flammene eller den varme røyken treffer en kaldere flate, og avkjøles før soten blir forbrent.

  • Det er viktig å ikke fylle på for mye ved om gangen, da det kan føre til at det blir for høy temperatur og at vedovnen sprekker. Følg alltid leverandørens anvisninger.

  Se også gjerne denne filmen som viser hvordan man sørger for riktig oppfyring:

  https://www.youtube.com/watch?v=mY454kN4Q2Y

   

  Merk at tennbrikettene her ligger i bunn, det er feil. De skal ligge høyere i bålet.

  Les mer
 • Balkong

  Her finner du informasjon om maling av rekkverk, markiser, gulv, møblering, grill og sidevinduer.

  Maling av rekkverk

  De som ønsker å male den fargede delen av rekkverket kan gjerne gjøre dette selv, men kan henvende seg til vaktmesteren for å få maling. Vaktmesteren har kjøpt inn små bokser med riktig type maling i riktige farger (gult, grønt og blått).

  Gå gjerne sammen med naboene i oppgangen om å male rekkverkene samtidig. Kanskje noen også trenger en hjelpende hånd?

  Markiser

  Beboerne kan for egen regning montere markiser for balkong og vinduer. Markiseduken skal være stripete, og ha samme farge / være stripete som for resten av din blokk (gul, blå, grønn). Innmonteringen skal følge slik det er på alle andre balkonger og vinduer.

  Det er ikke mulig å ha markiser i toppetasjer med glasstak.

  Gulv på balkongen

  Det er tillatt å legge nytt gulv på balkongen, men det er viktig at sluk ikke tettes til. Om du legger tregulv, sørg for en «inspeksjonsluke» over sluket.

  Det er viktig at alle jevnlig sjekker og rensker slukene på balkongen. Dette er spesielt viktig for dere som har ”gulv”/ trelemmer på balkongene. Når sluket blir tett blir vannet stående, og dette kan medføre sprekkskader når det fryser til.

  Møblering

  Det er tillatt å møblere balkongen etter eget ønske så lenge det ikke bryter med fasadeinntrykket. Hovedregelen er at du ikke kan montere noe som går over rekkverkshøyde på balkongen din.

  Grill
  I vårt borettslag er det kun gass- eller elektrisk grill som er tillatt på balkongene. Gassflasker skal i vinterhalvåret ikke oppbevares i boder på kjeller/loft, men kan stå på balkongene.

  Sidevinduer

  Styret anbefaler at beboere bruker et firma som heter Altiglass Tøyen/Sofienberg til monteringen av nye sidevinduer. Mailadresse er glassmester@altiglass.no. Se nettside www.altiglass.no.

  Telefon 22 66 07 00. Vinduer på verandaer er ikke styrets ansvar.

  Beboeren bestiller glassmesteren selv, og dekker alle kostnader. Styret koordinerer ikke en felles bestilling, dessverre. Ta kontakt med leverandøren for å høre om priser.

  Les mer
 • Vinduer og balkongdør i leilighet

  Vedlikehold av alle vinduer og dører utvendig er borettslagets ansvar. Beboerne i Etterstad Sør har ansvar for å vedlikeholde vinduene/dørene og karmer innvendig.

  Utskifting av vinduer

  Utskifting av vinduer har tilbake i tid blitt vedtatt på generalforsamling at gjøres i puljer. Nå har nesten alle beboere skiftet ut sine vinduer og verandadører og har enten betalt dette selv via faktura eller valgt nedbetaling over husleie. Dersom du for egen regning ønsker å skifte ut vinduer eller verandadør er det fortsatt mulig. Det forutsettes at bestilling og avtale om levering og betaling avtales direkte mellom den enkelte beboer og entreprenøren. Du kan ikke velge andre type vinduer og utførelse enn det som er standard. Type vindu er NTech Villa Toppsving Opus fra NorDan, og alle vinduer skal ha luftespalte (se vedlegg). Vi anbefaler at du benytter entreprenøren som sist byttet vinduer i Borettslaget, Takst og vindu spesialisten AS da vi har god erfaring med at de utfører jobben på en god og forskriftsmessig måte. Kontakt Kim og be om en befaring og tilbud på mail kim@takstogvindu.no

  Les mer
 • Våtrom og ventilasjon

  Den enkelte andelseier har ansvaret for rengjøring og kontroll av våtrom, avløp og ventilasjon i egen boenhet. Feil og mangler må utbedres umiddelbart, på andelseiers regning, dersom ikke annet er avtalt. Feil og mangler som har betydning for øvrige beboere, må varsles styret snarest.

  Ventilasjon:

  Vi har naturlig ventilasjon i vårt borettslag og det er derfor viktig at alle andelseiere selv sørger for å holde lufteventiler åpne og ikke tette disse eller koble på mekaniske vifter ut yttervegg eller til sjakt.

  En gjenganger hos styret er klager på ventilasjon og kondens/mugg, spesielt i vintermånedene. Generelt vil kondensproblemer oppstå på steder der varm, fuktig inneluft møter kaldere overflater, og forverres i områder med liten luftutveksling. Det mange tror er farlig svartsopp har i alle tilfeller vi har hørt om skyldtes kondensmugg som følge av for dårlig lufting. Spesielt utsatt er leiligheter som fortsatt kun har gamle vinduer som mangler lufteventil. Borettslagets forsikring dekker ikke skader i leiligheter som skyldes for dårlig lufting.

  Her følger noen råd til hvordan forebygge, samt hva som bør gjøres dersom du

  oppdager mugg.

  • Påse at det i hvert rom enten er en veggventil eller spalteventil over vinduet. Har du gamle vinduer, bør de byttes til nye med lufteventil.

  • Alle eksisterende spalteventiler og veggventiler må til enhver tid stå åpne

   for å sikre at frisk luft fra ute trekker inn i boligen, spesielt på kjøkkenet.

  • Det bør etableres luftehull under alle dører for å gi et bedre luftskifte.

  • Jevne lufterutiner bør innføres ved dårlig ventilasjon. Det bør for eksempel luftes om morgenen, etter matlaging, etter dusjing, etter tørking av klær og før man legger seg.

  • Overflaterengjør alle områder der det er vekst av muggsopp. Det kan benyttes en mikrofiberklut og såpevann. Vannet må byttes ofte og det er ikke behov for bruk av kjemikalier.

  • For leiligheter med dårlig ventilering bør ikke gjenstander plasseres tett mot vegger.

  For dere med separat bad og wc:

  Dersom dere ved renovering ønsker å slå sammen bad og WC er dette ok, men da må dere passe på å beholde begge avtrekkene / ventilene i taket for å få tilstrekkelig ventilasjon på badet. Samt sørge for spalte under dør(er). Hvis det blir behov for en sluk til, evt. endring av sluk så anbefaler vi å beholde det opprinnelige sluket, og lage hjelpesluk.

  Manglende spalte i dør til bad/wc:

  Dette er et avvik som mange fikk ved rens av ventilasjonskanalene våre. Det må settes inn spalte i disse dørene, eller byttes til nye med luftespalte. En beboer, som har fått montert dette fikk vi følgende tips vi deler:

  "Snekker monterte 2 stk. overluftsventil på 400x60 mm hos oss - en på hver side av baddøren. Merket er "Flexit", og jeg kjøpte ventilene selv på Clas Ohlson. Jeg vet at samme merke ventiler også selges på Maxbo, Megaflis etc.

  https://www.clasohlson.com/no/Overluftsventil-400-x-60-mm/36-6026

  Vår snekker gjorde mye annen jobb hos oss også, så jeg vet ikke hva kostnaden for dette inngrepet alene kan koste. Men, jeg var hjemme da han satte inn ventilen(e), og han sa da at det var en relativt enkel jobb så lenge man har riktig sag, ventilen og Tec 7 for hånden. Maks en halvtime, vil jeg tro"

  Les mer
 • HMS

  Her finner du informasjon om HMS-plan, viktige HMS-oppfordringer til beboerne og hvordan du melder inn HMS-avvik.

  HMS-plan

  Styret utarbeidet vinteren 2016 en HMS-plan for borettslaget. Denne er justert vinteren 2020.

  Viktige HMS-oppfordringer til beboerne

  Det er viktig at fellesområdene og våre flotte uteområder brukes på en forsvarlig og hensynsfull måte. Vi har alle et ansvar for at gjeldende forskrifter følges.

  Her er en oppsummering av de viktigste HMS-oppfordringene:

  • Det er ikke lov å oppbevare andre gjenstander i trapperommet enn barnevogner som er i daglig bruk, jmf husordensreglene. Disse må plasseres under postkassene slik at rømningsveien ikke hindres. Dersom det er flere barnevogner i omløp enn det er plass til under postkassene, må beboerne blir enige seg i mellom om hvem som bærer ned barnevognene i kjelleren. Eventuelt kan styret kontaktes for å få tildelt barnevogngarasje.

  • Fellesbodene i kjelleren skal brukes til å oppbevare barnevogner og sportsutstyr. I hver blokk skal det være avsatt tilstrekkelig areal i fellesbod.

  • Kjellerganger skal holdes fri for personlige eiendeler. Ingen TV-apparater, sykler eller møbler skal oppbevares der.

  • Tørkeloftene er fellesarealer, som utelukkende skal brukes til å tørke klesvask.

  • Propanflasker skal oppbevares på balkongen hele året.

  • Søppelposer og skotøy skal ikke plasseres utenfor den enkelte leilighet. Ikke bare er dette til sjenanse for naboer, men kan føre til redusert fremkommelighet ved rømning, og er også i strid med borettslagets husordensregler.

  • Det er ikke lov å mate dyr eller fugler, verken fra balkong eller fra bakken, fuglematere i trær osv. Dette blant annet fordi avfall tiltrekker seg rotter. Det finnes dessverre rotter på sletta. Rottegift legges ut årlig.

  Styret oppfordrer den enkelte beboer til å ta ansvar for seg og sine eiendeler. Årlige container-aksjoner kan benyttes til å rydde skikkelig. Husk at alle er ansvarlige for hverandres trivsel og sikkerhet.

  HMS-avvik

  Under fanen «kontakt» kan du melde inn avvik som gjelder helse-, miljø- og sikkerhet.

  Merk henvendelsen «Helse, miljø og sikkerhet», så kommer den til rett kontaktperson i styret.

  Legg ved følgende informasjon:

  • Hvor (Så detaljert som mulig):

  • Når (tidspunkt feilen ble oppdaget):

  • Alvorlighetsgrad (hvor alvorlig vurderes feilen):

  • Aktuelt tiltak (hva kan gjøres for å rette feilen):

  • Avsender (hvem er du, hvor bor du):

  Les mer
 • Fellesrom - Bruk dem fornuftig

  Fellesrom og fellesarealer skal ikke benyttes som lagringsplass. Bruk private boder til dette. Fellesrom i kjeller er kun for sykler og barnevogner, kjelker og lignende. Bildekk, TV, hvitevarer, møbler og lignende skal ikke settes i fellesrom eller i gangene på loft og kjeller.

  Det er ikke tillatt å sette husholdningsavfall utenfor inngangsdørene. Vennligst bær posene ut med en gang, så vi slipper unødig stank og øvrige hygieneutfordringer.

  Hyller, f.eks. for sko, skal ikke stå i trappeoppgangen.

  Les mer
 • Navneskilt til ringeklokke og postkasse

  Vi ber vi alle beboere om å sørge for å bestille navneskilt til dørcalling og postkasse slik det er beskrevet under. Slik unngår vi et uryddig inntrykk med klistrelapper i forskjellige farger og skrifttyper.

  Navneskilt til dørcalling

  Dette bestiller du av vaktmester via kontaktskjema. Han printer selv ut og bytter på tablået.

  Husk å oppgi følgende:

  • Hva som skal stå på ringeklokken

  • Hva som står på ringeklokken i dag

  • Hvilken adresse du bor på

  Postkasseskilt

  Skilt til postkasse kan det være smart å ordne når du melder flytting hos Posten da det er gratis. Husk å velge riktig størrelse på skiltet slik at det passer i våre postkasser: 58x94 mm.

  På postkasseskiltet må du i tillegg til ditt/deres navn ha med leilighetsnummer (fire siffer). Dette nummeret står på innbetalingsgiroen for husleie til OBOS eller papirene i forbindelse med overtagelse av leiligheten.

  Har du behov for å endre eller bestille nytt skilt etter du har flyttet inn kan du gjøre det her:
  https://skiltbutikken.posten.no/postkasseskilt/pk-stort-hvit-7004

  Les mer
 • Nøkler

  Nøklene til utgangsdørene er generalnøkler og kan bare bestilles gjennom vaktmester/styret. Beboer selv er ansvarlig for fornyelse av nøkler, lås og sikkerhetslås på egen inngangsdør.

  Borettslaget skiftet ut alle låser til inngangsdører og kjeller-/loftsdører i juni 2013. Ved utskiftningen ble det levert ut 3 nøkler til hver leilighet. De tre nøklene er like, og benyttes både til inngangsdør og kjeller-/loftsdør.

  Bestilling av generalnøkler

  Hvis noen trenger å etterbestille nøkler kan det gjøres ved å fylle ut eget skjema (se egen link nedenfor), og levere dette til vaktmester. Alternativt legges utfylt skjema i vaktmesteren postkasse i Etterstadsletta 61D (Ved vaskeriet. Postkassen er ved siden av garasjeport.)

  Veiledende priser er rundt 600 kr per nøkkel. Nøklene kan enten hentes hos Vrio Lås og Nøkkel A/S, Christian Kroghsgate 2, 0186 Oslo (tlf 22 17 77 00), eller de kan sendes pr oppkrav. Ved oppkrav tilkommer porto/gebyr.

  Les mer
 • Vaktmester og praktiske problemer

  Vi har en egen vaktmester i borettslaget. Ta kontakt med han via kontaktskjemaet på denne nettsiden, hvis du opplever praktiske problemer i fellesområdene, som for eksempel problemer med en dør, lyspærer i oppgangen eller liknende. Beboere må selv ivareta vedlikehold inne i egen leilighet.

  Vaktmester sørger for snømåking i vinterhalvåret, samt gressklipping og enkel vedlikehold av uteområdene.

  Utlån av støvsuger

  Vaktmester har en kombinert våt- og tørrsuger til utlån. Sugeren egner seg veldig godt til støvsuging av egne boder, kjeller- og loftsgang, sykkelboder osv. Ved støvsuging brukes egnede spesialposer som vakmesteren har. Maskinen kan også brukes for oppsuging av vann, f.eks. etter lekkasjer.

  Les mer
 • Avfallsbehandling

  Les om riktig sortering av avfallet ditt, og hvordan du kan kvitte deg med spesialavfall.

  Avfallsbrønner

  Alt avfall i borettslaget skal sorteres i henhold til Oslo kommunes gjeldende retningslinjer for avfall. Det er nedfelt i husordensreglene: https://etterstadsor.no/info_pages/1861

  Det er ikke tillatt å sette avfall utenfor søppelbrønner. Er søppelbrønnen full, forsøk en av den andre brønnene eller ta avfallet med deg hjem igjen og legg det ut når søppelet er tømt. Mat som ligger ute tiltrekker seg skadedyr som rotter, veps, grevlinger og fugler.

  Sortering av avfall

  • Restavfall skal i vanlige handleposer

  • Plastavfall skal i blå poser (fås på vanlig matbutikk)

  • Matavfall skal i grønne poser (fås på vanlig matbutikk)

  • Glass og metall kastes i egne returpunkter ved Rema 1000, Etterstad videregående/Coop Prix og bussholdeplassen Etterstadkroken.

  • Lyspærer og brukte batterier kan leveres innenfor inngangen til Rema1000.

  • Spesialavfall , slik som maling, brannfarlige og aggressive væsker, enkelte typer batterier, lysstoffrør, sparepærer og lignende skal deponeres på en miljøstasjon.

  Mobil gjenbruksstasjon ved Etterstad VGS

  Hver tirsdag kl 18 - 19.30 er en mobil gjenbruksstasjon på parkeringsplassen ved Etterstad videregående skole. Benytt den til å kvitte deg med diverse avfall. Du kan levere bl.a. papp, klær, metall, keramikk, batterier, farlig avfall, små elektriske apparater, isopor og farlig avfall. For mer info se: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/etterstad-mobile-minigjenbruksstasjon/#gref

  Containeraksjon/ryddeaksjon

  Vi har de siste årene arrangert en ryddeaksjon eller containeraksjon en eller to ganger per år. Da kan beboerne bære ut ting som skal kastes - rett utenfor inngangene. Vår vaktmester sorterer og kaster i en innleid container.

  Vi sender ut et rundskriv med informasjon om datoen for ryddeaksjonen, og informasjon om hva som kan settes ut.

  Brukte og ødelagte klær

  Det er Fretex-konteiner utenfor nærbutikken i 61, og ved Rema 1000 og hos naboene våre i Etterstad Vest Borettslag (ved nr 95c). Fretex tar også imot ødelagte klær, tekstiler og sko.

  Elektrisk avfall skal leveres til miljøstasjoner

  Oslo kommune samler inn elektrisk avfall hver september - det kommer et brev om dette til alle husholdninger.

  Spesialavfall rundt juletider

  • Renovasjonsetaten tilbyr innsamling av juletrær. Se renovasjonsetatens sider.

  • I Oslo skal alle typer julegavepapir sorteres som vanlig papir. Mer informasjon om Oslo kommune, kildesortering, gjenbruk, miljøstasjoner osv. får du fra Renovasjonsetaten .

  Les mer
 • Beplantning uteområder

  Styret har i samarbeid med vaktmester ansvar for beplantning og vedlikehold av vårt store grøntområde. Til hver enkelt oppgang refunderer borettslaget inntil kr 400,- årlig for de som ønsker gjøre det litt hyggelig rundt sin egen oppgang.

  Det er kun blomster som skal plantes av beboerne selv. Beboerne har ikke lov å plante nye trær og heller ikke nye busker og hekker. Alt av luking, beskjæring og vedlikehold må gjøres av beboerne.

  Det er kun helt inntil veggene på blokkene som ikke er drenert, og der er det er anledning til å plante på eget initiativ. Bedene kan ikke ha kantstein, siden dette gjør plenklipping for vaktmester vanskelig.

  OBS! Refusjon av utlegg til blomster MÅ gjøres via følgende OBOS-løsning:

  https://utlegg.obos.no/home

  (Dersom man tar bilde av kvitteringen med smart-telefon, vil det lønne seg å benytte linken fra samme telefon).

  Pallekarmer

  Flere har ytret ønske om pallekarmer. Disse må plasseres helt inntil veggene på balkongsiden og beises, dersom de har lyst treverk, for å gli mer inn i omgivelsene. Dersom pallekarm og blomsterbed ikke vedlikeholdes, eller anlegges andre steder enn inntil veggene, fjernes de uten varsel.

  Spørsmål?

  Ta kontakt via kontaktskjema på hjemmesiden hvis du har spørsmål, kategori "Uteområder".

  Les mer
 • Dugnader

  Vi har en årlig vårdugnad, "Rusken", og beboere kan gjerne også ta egne initiativ.

  Årlig vårdugnad

  Vi har en årlig vårdugnad ,”Rusken”, hvor det er ønskelig at alle andelseiere blir med og bidrar til at vi har det fint og hyggelig rundt oss i borettslaget. Dugnader varsles i rundskriv/på nettsiden.

  Beboere kan gjerne ta egne initiativ

  Beboere kan også på eget initiativ bidra og f.eks. arbeide med blomsterbed foran husene, luke ugress under verandaer og rydde søppel ute. Beboerne er også velkomne til å arrangere dugnad i sin oppgang. Vaktmesteren kan kontaktes for å låne utstyr (raker/sekker/industristøvsuger) eller levere jord/bark.

  Trappeoppgangene blir vasket ukentlig av et eksternt firma, men beboere kan gjerne gi en hjelpende hånd, for eksempel hvis du ser at vinduer i oppgangen må vaskes, eller flekker på vegger bør fjernes.

  Les mer
 • Dyrehold

  Det er tillatt med dyrehold, men pass på å kontakte styret før anskaffelse og signer dyreholdserklæring.

  • Det er tillatt med dyrehold. Styret skal kontaktes før anskaffelse og dyreholdserklæring skal underskrives. Aktuelt skjema finner du her. Les mer om dette temaet under "husorden".

  • Dersom en ønsker å holde mer enn en hund/katt må også dette godkjennes av styret (bruk skjema).

  • Det er viktig at dyrehold ikke er til sjenanse for andre beboere. Dette er dyreeiers ansvar.

  • Det er ikke lov å mate dyr eller fugler, verken fra balkong eller fra bakken, fuglematere i trær osv. Dette blant annet fordi avfall tiltrekker seg rotter.

  • Det finnes dessverre rotter på sletta. Rottegift legges ut årlig.

  Les mer
 • TV og internett

  Borettslaget Etterstad Sør er deleier i Etterstad Kabel-TV AS som leverer TV og internett til oss på Etterstad. Telia er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester.

  Etterstad Kabel-TV har fremforhandlet en kollektiv avtale med Telia hvor den enkelte abonnent kan velge mellom to alternativer innenfor den kollektive løsningen:

  Alternativ A (TV med basis internett):

  • TV «Start30» (12 faste TV-kanaler og 30 poeng for å velge flere kanaler)

  • Bredbånd 30/30 (30 Mbps nedlasting og 30 Mbps opplasting).

  Alternativ B (Kun internett):

  • Bredbånd 1000/500

  Ett av disse to alternativene er inkludert i felleskostnadene (husleien).

  Det er mulig med individuell oppgradering til større TV pakke eller økt bredbåndshastighet (maks 1000/500 Mbps). Kontakt Telia direkte dersom du/dere ønsker slik oppgradering.

  Priser for flere TV kanaler:

  • Oppgradering (TV kanaler) fra «Start 30» til «Start 50» (50 poeng å velge for): kr 44 pr mnd.

  • Oppgradering fra basis internett til 1000/500: kr 199 pr mnd.

  Ekstra dekodere ut over det som er inkludert i den kollektive pakken:

  • Ekstra GetBoX koster 49,- pr mnd. (kr 0,- i etablering).

  • Ekstra Mikro dekoder koster 19,- pr mnd. (kr 0,- i etablering).

  • Ekstra HDPVR (inntil tidspunkt for utfasing) koster 19,- pr mnd. (kr 0,- i etablering)

  Standard dekoder kalles «Get boX». Hver husstand kan ha to dekodere uten ekstra kostnader innenfor følgende valg:

  • 1 stk. «Get boX» og 1 stk «Get box mikro».

  • 2 stk. «Get box mikro»

  • Get «HDPVR» kan beholdes i stedet for disse, men de blir snart faset ut.

  I tillegg til dekodere så er 1 stk. bredbåndsmodem inkludert for hver enkelt abonnent. Kontakt Telia for å bestille dekoder, dersom det ikke er en fra før i leiligheten.

  Rutine ved flytting:

  Telia har laget følgende rutine for "flytting/retur av utstyr", som beskriver handlingsalternativene dersom man flytter fra borettslaget:

  https://www.telia.no/kundeservice/flytting-og-retur/

  Ingen må gjøre inngrep ved å for eksempel skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep kan i verste fall skade anlegget.

  Parabol

  Montering av parabolantenne tillates normalt ikke. Forhåndsgodkjenning skal i så fall innhentes hos styret, og antennen plasseres slik at den ikke er til sjenanse for naboer (ikke synlig / over balkongrekkverk).

  Les mer
 • Barnevogngarasje

  Vi har i dag 16 barnevogngarasjer , og kan etter behov vurdere å skaffe flere. Vi prioriterer å leie ut garasjer der hvor det er så mange barnevogner at det ikke er plass til å oppbevare de i rom under postkassene.


  For å låne en barnevogngarasje må du kontakte styret. Til tider er det litt venteliste på disse.

  Husk å gi beskjed til styret når du ikke lenger har behov for din, slik at neste på ventelisten kan få nytte av den.

  Les mer
 • Lagerrom til utleie

  Borettslaget har kjellerlokaler til utleie.

  Disse leies ut til våre egne beboere og eksterne virksomheter, etter nærmere avtale.

  Merk; lagerrommene kan KUN benyttes til oppbevaring/lagring.

  For kalenderåret 2020 var prisene som følger:

  Beboere: kr 30,60 - pr. kvm. (pr. måned)

  Ikke-beboere: kr 45,90 - pr. kvm. (pr. måned)

  Prisene kan justeres årlig, med én måneds varsel.

  OBOS belaster et etableringsgebyr (kr 750,-) ved inngåelse av nytt leieforhold. Denne kostnaden bæres av leietaker og faktureres direkte.

  Hvis du ønsker å leie et slikt lagerrom, vennligst ta kontakt med oss via kontaktskjemaet på borettslagets nettside. Velg kategorien: "Utleierom/lager"

  Status:

  • Vi har pr. 01.09.2021 ingen ledige lagerrom til utleie.

  Les mer
 • Fellesvaskeri

  Borettslaget har et fellesvaskeri i 61D. Vaskeriet har fire vaskemaskiner, en tørketrommel og en gammeldags varmerulle.

  Åpningstidene er 08-21 man-fre, unntatt onsdag. Da spyles vaskeriet mellom 07-10 og da må ALT tøy som tørkes være fjernet (ellers blir det spylt/vått). Fellesvaskeriet er også åpent lørdag 10-20 og søndag 12-20.

  I oktober 2019 fikk vi nytt elektronisk system på vaskeriet. For å bruke vaskeriet videre trenger du nytt vaskekort og opprette bruker på www.smartlaundry.no. Vaskekort koster 65 kroner.

  Ønsker du kort, gjør følgende:

  1. Betal 65 kroner for kort i VIA, OBOS sin betalingsløsning: http://tinyurl.com/y375sjsb

  2. Registrer bruker på www.smartlaundry.no (se under)

  3. Send beskjed til styret via kontaktskjema at du har utført de to stegene over og legg ved kvittering for betaling av kort

  4. Styret søker deg opp som bruker i Smart Laundry, fyller inn kort kode og legger vaskekort i din postkasse.

  Registrer din bruker på www.smartlaundry.no

  Velg ny bruker. Vaskerikode som fylles ut i startvindu er ETSOR61. Du fyller ut alt bortsett fra feltet med «Kort kode», dette etterregistreres av styret når du gir beskjed at du trenger kort.

  I nettløsningen kan du fylle på vaskerikortet ditt og booke vasketider. Man booker enkeltmaskiner, slik at kapasiteten økes ved at flere kan benytte vaskeriet til samme tid dersom man ikke har behov for alle 4 maskinene.

  I vaskeriet står nå en skjerm som du leser av ditt kort på for start av maskiner. Du kan også booke direkte på denne skjermen.

  Ved booking belastes 50% av summen, resten etter fullført vasking. Ved avbestilling av vasketid (senest 7 timer før) får du pengene tilbake.

  Priser:

  Vaskemaskin: 10 kroner

  Tørketrommel: 20 kroner

  Les mer
 • Strømuttak i bod

  Strømuttak er tillatt i kjellerbodene, men ikke i loftsbodene. Dette av hensyn til brannsikkerheten. En eventuell brann på loft sprer seg raskt til mange flere leiligheter enn tilsvarende brann i kjeller, siden etasjeskillet mellom første etasje og kjeller er i betong.

  EL-anlegget er ikke dimensjonert for stor belastning, og et evt. strømuttak er kun til bruk for fryseboks. Andre typer hvitevarer/elektriske apparater som for eksempel tørketrommel er ikke tillatt.

  For ivareta brannsikkerheten på en god måte har styret innført følgende retningslinjer for strømuttak i kjellerbod som er den enkelte beboers ansvar:

  • Fryseboksen skal være i god stand.

  • Det skal være tilstrekkelig luft rundt fryseboksen, dvs. at den ikke må være tildekket på en slik måte at den skaper fare for brann.

  • Uttaket for strøm skal være montert av godkjent elektriker.

  • Det skal kun brukes godkjente skjøtekabler og ikke være flere tilkoblinger på samme uttak.

  Ta kontakt med vaktmesteren hvis du ønsker å få installert strøm til din kjellerbod. Du betaler selv for selve jobben, men strømforbruket dekkes av borettslaget. Installeringen er avhengig av kapasiteten på den aktuelle strømkursen. I noen tilfeller må det legges opp ny strømkurs dersom det aktuelle sikringsskapet har kapasitet til det for beboers regning.

  Les mer
 • Trappevask

  Trappevask utføres en gang i uken av et eksternt firma. Vanligvis vaskes det på mandager.

  Det er veldig viktig at ikke gjenstander står til hinder for vaskepersonalet for at de skal kunne gjøre jobben sin, så vennligst se til at det ikke står mer enn absolutt nødvendig i oppgangene.

  Les mer
 • Forsikring

  Borettslagets eiendommer er forsikret i børsnoterte Protector Forsikring (via Profinans), med forsikringsavtalenummer 2281851.

  Borettslagets kundenummer er: 1508897.

  Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger i den enkelte bolig.

  Kontakt forsikringsselskapet og styret

  Ved alle typer skader er det viktig at forsikringsselskapet raskt blir informert.

  Send også styret melding via kontaktskjema på nettsiden.

  Kontaktpunkter ved skade:

  E-post: skade@protectorforsikring.no

  Telefon: +47 24 13 18 88

  Ved mistanke om skadedyr:

  Ta kontakt med Norsk Hussopp Forsikring:

  E-post: skade@hussoppen.no

  Telefon: +47 22 28 31 50

  Begrens skadeomfanget

  Ved skade skal beboerne gjøre det som er mulig for å begrense skadeomfanget. Dette innebærer at beboere selv kan kontakte håndverkere (for eksempel rørlegger) før takstmann har blitt kontaktet.

  Egenandel

  Selv om borettslagets forsikring brukes, har hver enkelt andelseier vedlikeholdsplikt i sin leilighet. I henhold til Borettslagsloven §5-13 belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Eksempler på andelseiers ansvar kan være:

  • Skade forårsaket av gammel bereder (utgangspunkt; eldre enn 15 år).

  • Skade varmekabler

  • Skade forårsaket av gammel oppvaskmaskin (utgangspunkt; eldre enn 15 år).

  • Skade som følge av all form for rørarbeid som er ufagmessig utført (gjelder også kobling/montering av maskiner og utstyr med vanntilførsel/avløp).

  • Skade som følge av tette sluk/avløp.

  • Skade fra vaskemaskin som er montert i rom uten sluk.

  • Følgeskade fra dusjing direkte på badegulv uten membran.

  • Skade i eierseksjon fra alle rør som er eldre enn 25 år (fra stoppekran og videre inn i leiligheten).

   Unntatt er rør som opprinnelig er støpt ned/inn i betong.

  • Skade som oppstår ved at avfallsbøtter (kildesortering m.v.) som står inne i skap kommer borti avløpsrør, som deretter løsner.

  På generelt grunnlag vurderer styret det som urimelig at fellesskapet belastes for skader som lett kunne vært unngått.

  Standard egenandel ved bruk av forsikringen er kr 10.000,-.

  Merk at skader som skyldes sopp/råte ikke er dekket av borettslagets bygningsforsikring.

  Varmekabler skal vedlikeholdes og skiftes ut av andelseier (ref. punkt 5 i borettslagets vedtekter).

  Dersom det oppstår skader på inngangsparti, etc. i forbindelse med personskade/dødsfall (eksempelvis nødetater som må inn i en leilighet), vil egenandelen bli belastet andelseier/boet.

  Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

  Se for øvrig borettslagets vedtekter, punkt 5, som definerer "andelseiers plikter" og "borettslagets plikter".

  Les mer
 • OBOS-Kontigent

  Medlemskapskontingent på kr 200,- faktureres andelseiere hvert år i mars måned. Dette belastes i faktura for felleskostnader fra OBOS.

  Har du som beboer spørsmål om faktura du mottar fra OBOS, eller vedrørende ditt eierforhold som for eksempel andel på fellesgjeld må disse rettes til OBOS og vår forretningsfører Helga Solheim (helga.solheim@obos.no).

  Les mer
 • Klagebehandling

  Styret vedtok 11.2.2014 retningslinjer for klager i borettslaget.

  Retningslinjene er akseptert av OBOS sentralt. Retningslinjer konkretiserer saksbehandlingsrutiner for § 7 i vedtektene - mislighold (7-1), salgspålegg (7-2) og fravikelse (7-3).

  a. Klager skal leveres til styret skriftlig.

  b. Styret skal så snart som mulig informere den påklagede om at det har kommet en klage på vedkommede, og anmode om kommentarer til det som blir påstått i klagen. Den / de som har sendt klagen informeres om at klagen er motttat, og at styret vil behandle saken så fort alle opplysninger foreligger. Viktig her at den som klager i dette stadiet av den sak har rett til å være anonym. Det bør referes til hva det klages på.

  c. Styret vurderer i styremøte om klagen er berettiget. Styrets behandling av klagesaker protokollføres på møtereferater.

  d. Hvis klagen ansees berettiget, så skal styret gi en skriftlig advarsel til den påklagede. Advarselen skal inneholde styrets vedtak, og informasjon om konsekvensene hvis forholdet ikke opphører. I motsatt fall avsluttes saken uten advarsel. I begge tilfeller skal både den påklagede og den som har sendt inn klagen informeres om styrets vedtak.

  e. I alvorlige tilfeller, som ansees som vesentlig mislighold, så kan det være aktuelt å gå direkte til salgspålegg og/eller fravikselse ved første klage. Eksempelvis hvor det er snakk om fare for beboere og/eller alvorlig skade i bygningsmassen.

  f. Ved gjentatte klager på samme beboer må styret vurdere om det foreligger et vesentlig mislighold. Det avgjørende i forhold til vurderingen av om det foreligger vesentlig mislighold er alvorlighetsgraden av klagen og tidsrommet mellom hendelsene. Dersom styret anser misligholdet som vesentlig vil det være aktuelt å gå til salgspålegg og/eller fravikelse.

  g. Dersom leiligheten er leid ut skal klage sendes til andelseier og til leietaker. Det er andelseieren som er ansvarlig for at leietarker opptrer i henhold til borettslagets bestemmelser.

  h. Skulle en sak resultere i en rettsak vil den som har klagd kunne bli innkalt som vitne.

  Les mer
 • Faktura og eierforhold

  Skal du sende en faktura til Etterstad Sør Borettslag kan du sende som EHF eller over e-post.

  Fakturaadressen er:

  Borettslaget Etterstad Sør

  c/o Obos forvaltning

  P.b. 6666 St. Olavs plass

  0129 Oslo

  Hvis du bruker e-post kan det kun være ett vedlegg (PDF). Faktura sendes til fakturamottak@obos.no, og merkes «OBOS Fakturamottak» i emnefeltet.

  Har du som beboer spørsmål om faktura du mottar fra OBOS, eller vedrørende ditt eierforhold som for eksempel andel på fellesgjeld må disse rettes til OBOS og vår forretningsfører Helga Solheim (helga.solheim@obos.no).

  Les mer
 • Utleie av leilighet / bruksoverlating

  Andelseiere har anledning til å leie ut sin boenhet, men det skal i de aller fleste tilfeller søkes om tillatelse.

  Spørsmål og svar om utleie finner du på OBOS` nettsider her:https://www.obos.no/medlemskap-og-fordeler/sporsmal-og-svar

  I korte trekk gjelder følgende retningslinjer:

  • Andelseier må søke styret om utleie

  • Andelseieren må selv ha bodd i boligen i ett av de to siste årene.

  • Hvis du leier ut til nærmeste familie, eller hvis fraværet ditt skyldes utdanning, militærtjeneste

   eller lignende gjelder ikke dette kravet om botid. Slik utleie /bruksoverlating krever også søknad på samme måte som vanlig utleie.

  • Boligen kan leies ut til andre i opptil tre år. Etter det, må andelseieren eventuelt søke styret på

   nytt.

  • Fra 1. januar 2020 kom en endring i borettslagloven som gir andelseier lov til å leie ut

   leiligheten på døgn- og ukesbasis i inntil 30 dager i året, uten styrets samtykke.

  Søknad om utleie

  Følgende er klippet fra OBOS' nettsider:

  Man må alltid søke styret i borettslaget hvis man vil leie ut en borettslagsleilighet.

  Borettslagene har avtalt med OBOS at alle søknader om utleie skal sendes til OBOS, som

  ivaretar kontakten med borettslagenes styrer.

  OBOS har et ferdig utfylt skjema for hver leilighet. Ring OBOS sentralbord, telefon

  22 86 55 00, for viderekobling til riktig forvaltningsselskap, så sender de deg skjemaet i posten.

  Det ferdige utfylte skjemaet sender du tilbake til:

  OBOS

  Postboks 6666, St. Olavs plass

  0129 Oslo

  Vi videreformidler dette til ditt styre.

  Les mer
 • Vi er på Facebook

  Få siste nytt fra borettslaget og styret rett i nyhetsfeeden din.

  Vi har en facebookside som adminstreres av styret. Her vil vi legge ut informasjon om det som skjer i borettslaget. Siden er åpen også for personer som ikke bor her, og kan være en fin måte å vise fram det flotte borettslaget vårt.

  Facebooksiden vil være et supplement, så all relevant informasjon vil fortsatt legges ut på nettsiden vår og deles ut i postkassene. For å ha oversikt over henvendelser fra beboerer, ønsker vi at dette skjer via kontaktskjemaet her på etterstadsor.no

  Vi oppfordrer alle beboere som har en facebookkonto om å like siden.

  Adressen er facebook.com/etterstadsor

  Beboerside på Facebook

  Det finnes også en egen beboerside på Facebook, som ikke er driftet av styret. Denne siden kan du bruke hvis du har behov for hjelp av naboer, kanskje har du funnet noe som noen har mistet eller har andre generelle spørsmål du ønsker svar på fra beboere. Vi gjør oppmerksom på at henvendelser til styret må skje gjennom kontaktskjemaet på denne nettsiden, og ikke på Facebook. Styremedlemmer som er medlem av beboergruppen på Facebook, opptrer der som privatpersoner.

  Les mer
 • Etterstad Vel - en lokal aktør for økt trivsel

  Borettslaget er medlem av Etterstad Vel, der saker av allmenn interesse for hele Etterstad blir tatt opp. Velforeningen har jevnlig møter, og alle borettslagene på Etterstad stiller med en representant. Årlig arrangeres ”Sommerfest” til glede for hele familien. Se også www.etterstad.no

  Leder i Etterstad Vel er i skrivende stund Knud Therkildsen, Etterstadsletta 95B, telefon 21 90 92 10.

  Les mer